Raad van Toezicht

De raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de organisatie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de organisatie betrokken belanghebbenden af.

De raad van toezicht van Stichting Groeimee houdt op professionele en maatschappelijk ondernemende wijze toezicht op de organisatie. De raad fungeert als sparringpartner, toetst besluiten (belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen) en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Dit alles conform de vastgelegde statuten, de Visie op toezicht en de Governancecode Sociaal Werk. Leden en de voorzitter van de raad van toezicht hebben het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met advies en als klankbord bij te staan bij onderwerpen als het invoeren van zelforganisatie, bevlogen ondernemerschap en kwaliteit van dienstverlening. Zeker omdat we ons omvormen naar een maatschappelijke onderneming, is het effectief omgaan met (financiële) risico’s een uitdaging.

Stichting Groeimee volgt de leidende principes voor goed bestuur en toezicht die zijn samengebracht in de Governancecode sociaal werk (2016). Deze principes zijn:

 • Bij alles wat zij doet, houdt de organisatie haar maatschappelijke doelen steeds voor ogen. Bestuur en toezichthouders hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
 • Bestuur en toezichthouders zijn verantwoordelijk voor (het in acht hemen van) de governance binnen de organisatie.
 • Bestuur en toezichthouders zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
 • De organisatie investeert in de omgang en dialoog met interne en externe belanghebbenden.
 • Bestuur en toezichthouders zijn geschikt voor hun taak.
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en de continuïteit van de organisatie.
 • De toezichthouder houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.

Daarnaast heeft de raad van toezicht een visie op toezichthouden geformuleerd. De raad beoogt met deze Visie op toezicht aan interne en externe belanghebbenden inzichtelijk te maken waar de raad voor staat, wat men van de raad kan verwachten en hoe de raad toezicht houdt.

De samenstelling van de raad van toezicht per 1 februari 2021 is als volgt:

 • Mevrouw C.(Christel) Portegies (voorzitter)
 • De heer S.T.J. (Stephan) Deen
 • Mevrouw D. (Dorien) Graas
 • De heer J. (Jaap) Purmer
 • De heer E. (Edwin) Levels

Register raad van toezicht
Visie op toezicht
Governancecode Sociaal werk (2016)

Wilt u in contact komen met de raad van toezicht, stuur dan een e-mail naar Raadvantoezicht@meewering.nl