Algemene voorwaarden trainingscentrum Stichting Groeimee

U kunt hier de Algemene voorwaarden downloaden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Stichting Groeimee: Stichting Groeimee,
Hr. Ilje Mollerus, Hertog Aalbrechtweg 18, 1823 DL te Alkmaar
ingeschreven onder KvK nummer : 37139247

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, met wie Stichting Groeimee in onderhandeling is over een overeenkomst, een overeenkomst aangaat en/of met Stichting Groeimee is aangegaan.

Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op enigerlei wijze deelneemt aan de dienstverlening van Stichting Groeimee


Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Groeimee en een opdrachtgever/deelnemer waarop Stichting Groeimee deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Stichting Groeimee, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Stichting Groeimee en de opdrachtgever.
 3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van toepassing. Stichting Groeimee en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Inschrijving en Offertes

3a Inschrijving

 1. Inschrijven voor een training kan via de website: www.stichtinggroeimee.nl
 2. Na uw inschrijving ontvangt u van ons een offerte.
 3. Zodra wij deze van u getekend retour ontvangen hebben ontvangt u van ons de factuur.
 4. Inschrijvingen voor een training zijn pas definitief nadat wij de toegestuurde offerte van u getekend retour hebben ontvangen én het cursusgeld is betaald.
  (Wanneer er sprake is van een late inschrijving is deelname altijd nog mogelijk waarbij een uitzondering kan worden gemaakt in goed overleg.)

3b Offertes

 1. Offertes van Stichting Groeimee zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever/ deelnemer is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
 2. De door Stichting Groeimee gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Stichting Groeimee is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals reiskosten, verblijf en/ of parkeerkosten.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Stichting Groeimee daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stichting Groeimee anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Stichting Groeimee niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

De opdrachtgever verstrekt Stichting Groeimee tijdig alle documenten, informatie en contacten die
nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht


Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Stichting Groeimee zal de overeenkomst naar beste inzicht en eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zal het in de overeenkomst overeengekomen resultaat trachten te bereiken, zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Stichting Groeimee het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Stichting Groeimee zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. Stichting Groeimee verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
  De Stichting Groeimee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stichting Groeimee aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stichting Groeimee worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stichting Groeimee worden verstrekt, heeft Stichting Groeimee het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Stichting Groeimee is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Stichting Groeimee is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Stichting Groeimee kenbaar behoorde te zijn.
  Opdrachtgever is gehouden Stichting Groeimee terstond in kennis te stellen van wijzigingen met betrekking tot door opdrachtgever aan Stichting Groeimee ter beschikking gestelde gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Stichting Groeimee de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Stichting Groeimee of door Stichting Groeimee ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers(deelnemers) in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever en deelnemer vrijwaren Stichting Groeimee voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever of deelnemer toerekenbaar is.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
  Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de Stichting Groeimee in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen.
  Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Stichting Groeimee is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Ook kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Stichting Groeimee zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 2. In afwijking van lid 1 zal Stichting Groeimee geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Stichting Groeimee kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Stichting Groeimee en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Stichting Groeimee dus schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8 Tarieven

 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de Stichting Groeimee vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
 2. In het tarief van Stichting Groeimee is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd wordt niet doorberekend. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.
 3. Stichting Groeimee is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Stichting Groeimee kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen. Bovendien mag Stichting Groeimee de tarieven verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Stichting Groeimee, dat in redelijkheid niet van Stichting Groeimee mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.
 4. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
  Stichting Groeimee zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid
 5. schriftelijk kenbaar maken. Stichting Groeimee zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 6. Indien opdrachtgever de door Stichting Groeimee kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Stichting Groeimee genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en Stichting Groeimee anders is overeengekomen.
  Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft Stichting Groeimee het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 100,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van Stichting Groeimee.
 3. Indien de betaling langer dan 2 maanden achterwege blijft, kan de Stichting Groeimee de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Stichting Groeimee op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Stichting Groeimee heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Stichting Groeimee kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Stichting Groeimee kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
  Indien Stichting Groeimee hogere kosten heeft gemaakt, welke noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.
  De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 8. Restitutie van het cursusgeld vind alleen plaats indien de klant aan de annuleringsvoorwaarden voldoet zoals in artikel 13b staat omschreven

Artikel 10 Afsluiting opdracht

De opdrachtgever dient binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum hierover te berichten.
Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Stichting Groeimee, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.


Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Stichting Groeimee geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Stichting Groeimee totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Stichting Groeimee gesloten opdrachten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Stichting Groeimee zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Stichting Groeimee geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Stichting Groeimee zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Stichting Groeimee of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Stichting Groeimee zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Klachten en geschillen

Klachten worden trapsgewijs in behandeling genomen. Klager wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een training/ cursus, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de training/ cursus betreft. Vaak kan dan al een bevredigende oplossing gevonden worden.

Het betreft klachten over bejegening, uitlatingen, geleden schade of over verrichtte werkzaamheden door diegene die uit naam van Stichting Groeimee een dienst hebben geleverd, dienen door de betrokkenen (opdrachtgever of deelnemer) binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Stichting Groeimee, Hertog Aalbrechtweg 18, 1823DL Alkmaar, info@stichtinggroeimee.nl
Klachten kunnen (direct of in tweede instantie) ook gemeld worden bij de opleidingscoördinator van het trainingscentrum, of bij de manager van Stichting Groeimee, gegevens zie kopje contact op onze website.

De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stichting Groeimee in staat is adequaat te reageren.

De klager ontvangt binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Hierin zijn opgenomen; de datum van de klacht alsmede een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft en wat de wens van de klager is. Binnen 14 dagen zal Stichting Groeimee schriftelijk mededelen of de klacht gegrond of ongegrond is verklaard. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen 14 dagen schriftelijk in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Tevens wordt er een indicatie gegeven wanneer St. Groeimee verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Indien een klacht gegrond is verklaard, zal Stichting Groeimee de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.
Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien een klacht niet gegrond wordt verklaard is er de mogelijkheid om binnen 30 dagen schriftelijk in beroep te gaan bij een commissie bestaande uit een lid namens de opdrachtgever, een lid namens Stichting Groeimee en een onafhankelijk lid, te weten Mevr. M. de Wit. Mevr. de Wit is bereikbaar via: maria.dewit@hotmail.nl. De uitspraak van Mevr. M. de Wit is bindend voor beide partijen.

De commissie die de klacht behandelt, heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen. Een uitspraak zal uiterlijk 30 dagen na ontvangst, via hoor en wederhoor, worden uitgebracht.

Indien de klacht gegrond is verklaard door Stichting Groeimee en de commissie, zal Stichting Groeimee slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 uit de Algemene voorwaarden van Stichting Groeimee, welke te vinden zijn op de website van Stichting Groeimee of op aanvraag worden toegestuurd.

Stichting Groeimee draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de klacht en de getroffen maatregel en zal deze voor een termijn van drie jaar bewaren.
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Artikel 13 Opzegging en annulering

13a Opzegging overeenkomsten

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.
 2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden . Indien een overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Stichting Groeimee recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Stichting Groeimee zijn toe te rekenen. Bij annulering minder dan vier weken van te voren is de opdrachtgever verplicht 50% van de kosten te betalen, bij annulering minder dan twee weken van te voren is de opdrachtgever verplicht 100% van de kosten te betalen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
 3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal Stichting Groeimee desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Stichting Groeimee extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Tot een gegronde rede van afzeggen van een training behoren niet; drukte of andere afspraken in de werkagenda, andere werkgerelateerde probleemsituaties waardoor men acht geen tijd te vinden om de training te volgen, het wisselen van werkgever, werklocatie of het aangaan van een andere functie.

13b Annulering en bedenktijd trainingen:

 1. Als particuliere inschrijver heeft u na ondertekening van de offerte nog 14 dagen bedenktijd, mits dit binnen de termijn van 4 weken voor aanvang van de training valt.
 2. De klant is gerechtigd een training kosteloos te annuleren tot 4 weken voor aanvang van de training.
 3. Bij annulering tussen 4 en 2 weken vóór aanvang van de training is de klant 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 4. Bij annulering tussen 2 weken vóór aanvang van de training en startdatum van de training is de klant het volledige bedrag aan cursusgeld verschuldigd.
 5. Bij meerdaagse trainingen gelden bovenstaande regels voor annulering uitsluitend voor de eerste cursusdag. Als de klant de cursus niet afmaakt heeft hij/zij geen recht op restitutie van niet gevolgde trainingsdagen en blijft het cursusgeld voor alle dagen verschuldigd.
 6. Bij afmelding op het laatste moment wegens ziekte bieden wij u aan om de training op een andere datum te volgen of een vervangende training te kiezen uit ons aanbod. Hiervoor rekenen we wel een onkostenvergoeding van € 50,-
 7. Annuleringen dienen altijd schriftelijk te worden gedaan.
 8. Bij annulering van een training vanuit Stichting Groeimee, vanwege onvoldoende inschrijvingen of overmacht, zoals bv ziekte van de trainer, krijgt de klant in eerste instantie de mogelijkheid om de training op een andere datum te volgen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan krijgt de klant binnen 2 weken het volledige cursusgeld terug.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Stichting Groeimee is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de opdracht Stichting Groeimee ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Stichting Groeimee bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stichting Groeimee op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Stichting Groeimee de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
 4. Stichting Groeimee behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Stichting Groeimee aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever om welke reden ook na daartoe strekkende aanmaning alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting heeft Stichting Groeimee het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten waaronder de kosten van vervanging op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door Stichting Groeimee aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Stichting Groeimee kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Stichting Groeimee is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 2. Enig recht van opdrachtgever of deelnemer op schadevergoeding ontstaat alleen indien opdrachtgever of deelnemer binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan Stichting Groeimee. Indien de schade niet binnen die termijn aan Stichting Groeimee ter kennis is gebracht, komt deze niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de opdrachtgever of deelnemer aantoont dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stichting Groeimee aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Stichting Groeimee toegerekend kunnen worden;
 4. Indien Stichting Groeimee aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Stichting Groeimee in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 5. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 6. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
 7. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.
 8. Stichting Groeimee is niet aansprakelijk voor werkzaamheden die door de opdrachtgever uitgevoerd worden met kennis opgedaan in trainingen die door Stichting Groeimee gegeven zijn of worden.

Artikel 17 Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart Stichting Groeimee voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Stichting Groeimee informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten

Artikel 18 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stichting Groeimee geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stichting Groeimee niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Stichting Groeimee, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Stichting Groeimee heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Stichting Groeimee zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Stichting Groeimee ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stichting Groeimee gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 20 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Stichting Groeimee gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Stichting Groeimee zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Stichting Groeimee niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Informatie die aan Stichting Groeimee is verstrekt door een deelnemer in persoonlijke coaching of counseling, wordt als vertrouwelijk behandeld. Rapportage aan derden, inbegrepen opdrachtgever, geschiedt slechts na uitdrukkelijke toestemming van deelnemer.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Stichting Groeimee zich de rechten en bevoegdheden voor die Stichting Groeimee toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Stichting Groeimee.
  Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Stichting Groeimee of het sluiten van een overeenkomst.
 3. Alle door Stichting Groeimee verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn allen te gebruiken door de opdrachtgever wanneer er schriftelijke toestemming of een overeenkomst voor is gesloten met Stichting Groeimee. Alle door Stichting Groeimee verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Groeimee openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Stichting Groeimee behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Overig

Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het de opdrachtgever niet toegestaan om professionals die namens of vanuit Stichting Groeimee bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 100.000,00 zegge: honderdduizend euro.


Artikel 23 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen Stichting Groeimee en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.


Artikel 24 Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel ( nr: 37139247) waaronder Stichting Groeimee ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.
Deze algemene voorwaarden zijn opvraagbaar bij Stichting Groeimee te Alkmaar.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


©Stichting Groeimee. Alle rechten voorbehouden. Alkmaar, okt 2019.